Ce este ACECD?

flag_romania

Cine suntem noi?

DENUMIRE: ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII EŞELNIŢA ”CAZANELE DUNĂRII”

DATA ÎNFIINŢĂRII: 14 martie 2005

    Asociaţia Comunităţii Eşelniţa ”Cazanele Dunării”   este   o   organizaţie    neguvermamentală    care   ca     misiune "mobilizarea   şi    implicarea   cetăţenilor şi   a factorilor de decizie   pentru valorificarea   resurselor    în scopul   dezvoltării   comunităţii   Eşelniţa şi a   spaţiului   Cazanele   Dunării."

Obiectivele asociaţiei sunt:

 • să implicăm membrii comunităţii în acţiuni de interes general  (infrastructură,       investiţii, turism,ecologizare);
 • să iniţiem programe şi acţiuni pentru tineret;
 • să revigorăm tradiţiile şi obiceiurile locale;
 • să dezvoltăm programe educaţionale si de cercetare;
 •  să dezvoltăm parteneriate durabile cu autorităţile publice locale,
 • să promovăm acţiuni şi schimburi culturale, naţionale şi internaţionale;
 • să iniţiem şi să susţinem servicii de interes comunitar.

Pentru realizarea acestor obiective, asociaţia desfăşoară activităţi:

 • de implicare a comunităţii în acţiuni de interes general;
 • de iniţiere  programe şi acţiuni pentru tineret;
 • simpozioane, întruniri, conferinţe, expoziţii cu colaborare internă şi internaţională;
 • de colaborare cu ONG-uri din ţară şi străinătate.

flag_uk

Who are we?

TITLE:  THE ASSOCIATION OF THE ESELNITA’S COMMUNITY”THE DANUBE’S KETTLES”

DATE OF ESTABLISHMENT :14th March,2005

    The Association of the Eselnita’s Community”The Danube ‘s Kettles”is a NGO which has as a mission the mobilization and the involvement of citizens and of the decisional factors to valorificate the resources in order to develop the community of Eselnita and of the Danube’s  Kettles space.

The association’s  objectives are:

 • to involve the community members in activities of general interest (infrastructure, investment, tourism, ecological);
 • to initiate programs and activities for youth;
 • to revigorate the local traditions and customs;
 • to   develop  educational   and   research programs;
 • to develop long life partnerships with the local public authorities,
 • to promote cultural exchange activities national and international;
 • to initiate and sustain interest community services.

In order to acheive these objectives, the association unrolls activities like:

 • Community involvement in actions with a general interest;
 • Initiation of programs and actions for youth;
 • symposiums, meetings, conferences, exhibitions with intern and international collaboration;
 • collaboration with local and foreign NGOs.